Bästa möjliga anestesivård för alla patienter

Varje år genomgår 230 miljoner patienter världen över större kirurgiska ingrepp under anestesi. Eftersom lungorna löper stor risk att skadas under anestesi är det en viktig uppgift att undvika potentiella postoperativa komplikationer.

 

En nyligen genomförd studie visade att 90 % av alla patienter som sövs drabbas av atelektaser[1], dvs. fullständig eller partiell kollaps av en lunga eller lunglob på grund av att de små lungblåsorna (alveolerna) i lungorna töms på luft. Detta händer oberoende av kön, ålder, hälsotillstånd eller operationens längd.

Friskare lungor under anestesi minskar risken för potentiella postoperativa komplikationer som otillräckligt syresatta vävnader (hypoxemi), lunginflammation, lokalt inflammatoriskt svar och ventilatorinducerad lungskada.

Eftersom lungrekryteringsmanövrar fortfarande anses vara komplicerade och tidskrävande har Getinges anestesisystem Flow-i nyligen utökats med en automatiserad och stegvis funktion för lungrekrytering. Bara två tryckningar på displayen krävs för att starta rekryteringen och visa realtidsförändringar och trender på skärmen.

”Genom att använda lungrekryteringsmanövrar kan man påverka patienternas postoperativa hälsa positivt. Därför har vi underlättat rekrytering av lungorna med vår nya funktion i Flow-i”, säger Miray Kärnekull, MD, Portfolio Manager, Getinge.

Ta reda på mer på mer om Getinges anestesiprodukter och lösningar.

Läs hur du kan stödja kampanjen World Anesthesia Day

 

[1] Tusman G, Bohm SH, Warner DO, Sprung J: Atelectasis and perioperative pulmonary complications in high-risk patients, Curr Opin Anesthesiol 2012, Feb;25:1-10