Getinges moderna ventilationslösningar

Andningsstöd är en vanligt förekommande behandling på intensivvården och en livsviktig åtgärd för en del patienter som drabbats av coronaviruset. Getinge har sedan tidigt 70-tal levererat andningsstöd till intensivvårdsavdelningar och idag finns Servo respiratorn i stora delar av världen.

Servo U 1200x600

Moderna respiratorer, eller ventilatorer som de ofta kallas, tar på ett effektivt sätt över patientens andningsfunktion. Mekanisk ventilation botar inte patienten utan stabiliserar hans eller hennes tillstånd så att den underliggande orsaken eller sjukdomen kan behandlas.

Att helt eller delvis ta över patientens andning kräver mycket kunskap och utbildad personal. Andningsstödet behöver anpassas till patienten för att behandlingen ska bli så lindrig som möjligt. När patienten åter kan börja andas själv behöver denne avvänjas från ventilatorn och då spelar samverkan mellan patienten och ventilatorn stor roll.

Så här fungerar det

Mekanisk ventilation kan antingen ske invasivt, via en slang i luftrören, eller icke-invasivt via en ansiktsmask eller näsmask. Mekanisk ventilation skiljer sig även åt från vårt naturliga andningssätt.

Vid naturlig andning drar diafragman som är den viktigaste andningsmuskeln ihop sig, och bröstkorgen utvidgas. Detta skapar ett negativt tryck som gör att luft dras in i lungorna. När andningscentrum signalerar åt andningsmusklerna att slappna av töms lungorna passivt på luft.

En ventilator är utformad för att tillföra lungorna mekaniska andetag tills den når ett av läkaren satt kriterium baserat på till exempel tid, flöde, volym eller patientens eget neurala andningsmönster. När lungorna har fyllts som avsett stoppas inandningen och utandning påbörjas.

I allmänhet föredras användning av mask eftersom man då bibehåller kroppens naturliga barriär som skyddar lungorna mot infektioner. I många fall krävs dock intubation av patienten, till exempel vid allvarlig lungskada eller lungsjukdom.

För patienter med allvarligt nedsatt syresättning (t.ex. Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS) är det viktigt att använda en ventilationsstrategi som har potentialen att förbättra patientutfallen och optimera nyttan för lungor, andningsmuskler och hjärta. Ett exempel på en sådan strategi är en så kallad lungrekrytering. Det kan hjälpa den behandlande läkaren att bedöma lungans förmåga att återhämta sig, bidra till mer skyddande ventilationsinställningar, samt öka patientens syreupptagningsförmåga.

Berättelsen om Servo-u

Getinges första Servo-ventilator, Servo 900, introducerades 1971 och innebar en revolution inom ventilation i intensivvården. Denna lilla, tystgående och effektiva elektroniska ventilator var långt före sin tid, den var utrustad med ett återkopplingssystem för kontroll av gasleverans som gjorde det möjligt för läkare att tillförlitligt uppnå avsedda volymer och andningsfrekvenser för patienten.Pic

Idag är alla ventilatorer i Servo-familjen utformade för att optimera interaktionen mellan patient och ventilator för bättre komfort och prestanda.

Den senaste generationen erbjuder många alternativ för skyddande och personanpassad ventilation. Målet är att bidra till bättre utfall genom att hjälpa den enskilda patienten andas samtidigt som komplikationer undviks
och patienten avvänjs från ventilatorn.

Respiratorbehandling vid coronavirus COVID-19

Majoriteten av människor som insjuknar i coronaviruset COVID-19 har få och lindriga symptom, men vissa utvecklar allvarliga sjukdomssymptom och kräver mekanisk ventilation. Den vanligaste diagnosen för patienter med allvarliga symptom p.g.a.
COVID-19 är svår lunginflammation1.

Läs mer om Getinges mekaniska ventilatorer

[1] Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected Interim guidance 13 March 2020. WHO reference number: WHO/2019-nCoV/clinical/2020.4